Laatst bijgewerkt op 18/05/2019

 

Privacyverklaring.

 

P. brouillard BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen

en omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. P. BROUILLARD BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

P. Brouillard BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze

privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ondestaande contactgegevens:

P. BROUILLARD BV, Baasrodestraat 32/2, 9200 Baasrode of via patrick@brouillard.be

 

Waarom verwerken wij persoonsdgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door P. BROUILLARD BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Klantbeheer, Leveranciersbeheer, financieêle administratie

- Projectbeheer 

Voor de bovenstaande doelstellingen zijn wij wettelijk verplicht de volgende persoonsgegevens van U te vragen en op te slaan.

Persoonlijke identiteitsgegevens:

Naam, voornaam, benaming firma, adres, telefoonnummer, e-mail, ondernemingsnummer.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben. 

 

Waar worden uw gegevens bijgehouden.

Op een plaatselijke computer.

Cloud services: Microsoft 365 Onedrive voor archivering van de projecten. 

 

Beveiliging.

P.BROUILLARD BV neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke of bedrijfsgebonden informatie

te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.

Voor de opslag bij clouddiensten maken wij gebruik van 2- staps verificatie 

De plaatselijke computer is beveilig met een wachtwoord. 

 

Bewaartermijn.

P.BROUILLARD BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt U bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van U direct aan een andere partij.

Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoepmde verzoeken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer nodig door aanpassingen binnen ons bedrijf of wanneer

technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding 

"LAATST BIJGEWERKT" bovenaan deze pagina. We zullenhet U laten weten wanneer deze wijzigingen substantieel zijn en , als dit wettelijk verplicht is,

zullen wer om uw yoestemming vragen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt deze kennisgeving via e-mail verstuurd.