Laatst uitgevoerde projecten:

 

Stand Goodwill M&O Parijs (320m²)

 

Stand D&M Depot M&O Parijs (216m²)

 

Stand Goodwill X-Mas Messe Frankfurt (441m²)

 

Stand Emerald X-Mas Messe Frankfurt (162m²)

 

Stand Goodwill Paperworld Messe Frankfurt (100m²)

 

Stand Goodwill Ambiente Messe Frankfurt (206m²)

 

Stand Emerald Truffaut Parijs (44m²)

 

 Stand Emerald Spoga Keulen (40m²)